masterbanner

Spory sądowe, windykacja

Niezwykle ważnym i istotnym obszarem naszej działalności jest prowadzenie sporów sądowych. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych, karnych i administracyjnych prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz przed sądami administracyjnymi. Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów przed sądami wszystkich instancji, włącznie z reprezentacją przed Sądem Najwyższym, czy też przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W zespole Kancelarii są pracownicy naukowi, dzięki czemu mają możliwość prowadzenia konsultacji z innymi przedstawicielami nauki zajmującymi się poszczególnymi dziedzinami prawa. Wymiana poglądów i oceny poszczególnych stanów faktycznych wzmacnia każdorazowo podejście prawników Kancelarii do prowadzonej przez nich sprawy. W każdym wypadku indywidualne podejście do sporu sądowego pozwala na świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Kancelaria oferuje również sporządzanie skarg konstytucyjnych oraz reprezentację przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jednocześnie w ramach wskazanego obszaru Kancelaria prowadzi windykację zarówno przedsądową, jak i sądową.

Arbitraż i mediacja

Poza sporami sądowymi, zajmujemy się także prowadzeniem postępowań przed sądami arbitrażowymi, jak również wnoszeniem skarg o uchylenie wyroków sądów polubownych do sądów powszechnych oraz wniosków o uznanie lub stwierdzenie wykonalności krajowych i zagranicznych orzeczeń arbitrażowych. Współpracownicy Kancelarii uczestniczą w postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych jako arbitrzy i mediatorzy.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Istotnym obszarem w działalności współpracowników Kancelarii jest prawo upadłościowe i naprawcze. Świadczymy doradztwo prawne w zakresie postępowania upadłościowego oraz postępowania naprawczego, doradzając nie tylko przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, lecz również syndykom w ramach prowadzonych przez nich postępowań upadłościowych. Zajmujemy się podziałem i klasyfikacją wierzytelności (należności) ze względu na sposób i kategorie zaspokojenia (długi upadłego i długi masy, zasada pierwszeństwa i stosunkowości oraz prawo odrębności), a ponadto także przygotowywaniem likwidacja masy upadłości oraz całościową procedurą zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym (treść wniosku, zachowanie terminu do zgłoszenia). Dokonujemy oceny przesłanek ogłoszenia upadłości: zdolności upadłościowej, badania stanu majątkowego dłużnika pod kątem zaistnienia stanu niewypłacalności oraz biegu 14 dniowego terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którego niedochowanie zagrożone jest, m.in. sankcją zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w organach zarządzających i nadzorczych spółek oraz innych podmiotów gospodarczych, sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości. Składamy wnioski o ogłoszenie upadłości, jak również dokonujemy innych czynności procesowych w ramach postępowania upadłościowego. Zajmujemy się upadłościami biur podróży, banków i innych instytucji finansowych.

Podatki

Posiadamy unikatowe doświadczenia w zakresie rozwiązywania problemów prawa podatkowego. Współpracownikami Kancelarii są bowiem pracownicy naukowi zatrudnieni w Katedrze Prawa Finansowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Dzięki temu Kancelaria może rozstrzygać problemy podatkowe przy uwzględnieniu nie tylko obowiązującego orzecznictwa, lecz również doktryny, którą współpracownicy w zakresie swoich pasji naukowych ciągle kształtują i którą poprzez swoje publikacje wzbogacają. Specjalizacja Kancelarii w tym obszarze obejmuje podatek VAT, akcyzowy, podatek od nieruchomości oraz podatki lokalne. Kancelaria zajmujemy się również przygotowywaniem projektów związanych z optymalizacją podatkową. Reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, jak i przed sądami administracyjnymi.

Finanse publiczne (w tym finanse samorządu terytorialnego), gospodarka komunalna

Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie obsługi dotacji, rozwiązywania problemów związanych z limitami zadłużenia w jednostkach samorządu terytorialnego. Kancelaria posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych. Współpracownicy Kancelarii biorą udział przy opracowywaniu wieloletnich strategii rozwoju j.s.t., a także doradzają przy tworzeniu budżetów.

Rynki kapitałowe, prawo papierów wartościowych, bankowość

Istotnym obszarem działalności jest obsługa uczestników rynku finansowego. Kancelaria prowadzi bieżące doradztwo prawne dla instytucji finansowych, a także obsługę transakcji rynku finansowego. Współpracownicy Kancelarii posiadają doświadczenie w zakresie obsługi emisji papierów wartościowych w ramach sprzedaży bezpośredniej.

Nieruchomości

Kancelaria w swojej działalności zajmuje się szeroko rozumianymi zagadnieniami z zakresu gospodarki nieruchomościami, do których należą m.in. kwestie związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego, podziałem nieruchomości, wywłaszczaniem nieruchomości, czy też wyceną i prawem pierwokupu. Obszar ten jest szczególnie mocno akcentowany w działalności Kancelarii z uwagi na bogate doświadczenie współpracowników Kancelarii przy obsłudze jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie działalności Kancelarii pozostaje również doradztwo przy transakcjach na rynku nieruchomości, negocjowanie umów najmu w galeriach handlowych, pomoc przy procesie inwestycyjnym, oraz pomoc przy nabywaniu nieruchomości gruntowych, budynkowych, jak i lokalowych. Współpracownicy Kancelarii są autorami analiz stanu prawnego nieruchomości (due dilligence). W ramach tego obszaru doradzamy również deweloperom przy realizacji planowanych przez nich inwestycji i podejmowanych przez nich działań.

Prawo budowlane

Zajmujemy się szeroko pojętym procesem budowlanym. Świadczymy pomoc prawną przy uzyskania pozwolenia na budowę (użytkowanie). Sporządzamy umowy o roboty budowlane, umowy o generalne wykonawstwo, a także umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Mamy doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających ze wskazanych umów. Świadczy doradztwo prawne firmom deweloperskim.

Gospodarka komunalna, gospodarowanie odpadami komunalnymi

Posiadamy doświadczenie w zakresie opracowywania strategii związanej z wykonywaniem przez gminy zadań publicznych o charakterze gospodarczym, prowadząc doradztwo oraz sporządzając ekspertyzy prawne w tym zakresie. Pomagamy przy tworzeniu spółek gminnych, jak i również przy projektach prawnych związanych z gospodarką odpadami, a w szczególności zapobieganiem wytwarzaniu odpadów, recyklingiem odpadów, składowaniem odpadów, rekultywacją odpadów. Ponadto zajmujemy się pomocą przy tworzeniu, planowaniu i określaniu warunków tworzenia regionów gospodarki odpadamy.

Zamówienia publiczne

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, reprezentując w tym wypadku zarówno wykonawców, jak i inwestorów. Podmiotami, którym świadczyliśmy pomoc prawną we wskazanym wyżej obszarze byli nie tylko przedsiębiorcy, ale i także spółki gminne, i inne instytucje publiczne. Pomoc prawna Kancelarii w zakresie zamówień publicznych sprowadza się do przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), opisów przedmiotu zamówienia (OPZ), opracowywania protestów, odwołań i skarg do sądu powszechnego. Współpracownicy Kancelarii brali udział w licznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Sprawy pracownicze, menadżerskie, ubezpieczenia społeczne

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w sporach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzimy doradztwo przy sporządzaniu umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz w sprawach kadrowych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przeciwko ZUS oraz w postępowaniach sądowych wszczętych na skutek wniesionych odwołań od decyzji ZUS.

Prawo spółdzielcze

Zajmujemy się prawem spółdzielczym w szeroko rozumianym zakresie. Świadczymy pomoc prawną przy zakładaniu wszystkich grup, typów i rodzajów spółdzielni, tj spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych, spółdzielni pracy i spółdzielni mieszkaniowych, związków spółdzielczych. Pomoc wiąże się także z przeprowadzaniem postępowania likwidacyjnego spółdzielni, powoływaniem, wykluczaniem lub też wykreślaniem członków spółdzielni, bieżącą obsługą, czy też organizacją organów spółdzielni.

Ochrona danych osobowych

Kancelaria w swojej działalności prowadzi doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych. Już sama regulacja w postaci ustawy o ochronie danych osobowych nakłada na każdego administratora danych osobowych (a więc na przedsiębiorcę, organizację, czy tez instytucję publiczną) wiele poważnych obowiązków. Zadaniem Kancelarii jest zapewnienie w tym zakresie relewantnego bezpieczeństwa, które uchroniłoby przed naruszeniami określonych danych, a jednocześnie zapewniło odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Kancelaria posiada doświadczenie przy przedsięwzięciach realizowanych w oparciu o umowy długoterminowe zawarte pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami prywatnymi. Cele świadczonej w tym zakresie pomocy sprowadzają się do stworzenia składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym.

Pomoc publiczna

Kancelaria posiada unikatowe doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej w odniesieniu do zagadnień pomocy publicznej zarówno z punktu widzenia przepisów prawa krajowego, jak i również z punktu widzenia przepisów prawa unijnego. Doradztwo prawne w przedmiocie pomocy publicznej świadczone było również na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i spółek gminnych. Analiza aspektów dotyczących pomocy publicznej prowadzona jest przy uwzględnieniu nie tylko prawa krajowego, ale i również prawa unijnego.

Spółki

Prowadzimy doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa spółek. Mamy doświadczenie w zakładaniu spółek oraz w przekształceniach spółek. Świadczymy usługi w zakresie bieżącej obsługi spółek, przygotowywania dokumentów dla organów spółkowych, obsługi walnych zgromadzeń (zgromadzeń wspólników), czy też prowadzenie analiz stanu prawnego spółek (due dilligence). Doradzamy przy sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami, członkami organów, czy też w sporach dotyczących zaskarżenia uchwał. Reprezentujemy członków zarządu w procesach dotyczących ich odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji.

Zakłady opieki zdrowotnej, prawa pacjenta

Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie zagadnień pracowniczych w Zakładach Opieki Zdrowotnej, umów handlowych z dostawcami produktów leczniczych, sporów z NFZ, prawa farmaceutycznego. Kancelaria prowadzi także procesy odszkodowawcze z tytułu błędów medycznych.

Nieuczciwa konkurencja

Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentujemy Klientów w procesach o zaniechanie czynów nieuczciwe konkurencji, jak i również w procesach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprawy karne (karno-skarbowe, karne-gospodarcze)

Kancelaria posiada niezwykle bogate doświadczenia w zakresie prowadzenia spraw karnych. Jeden ze współpracowników Kancelarii zdobył doświadczenie pracując jako sędzia Sądu Rejonowego w Wołowie, pełniąc obowiązki Przewodniczącego Wydziału Karnego.

Działalność opiniodawcza, sporządzanie ekspertyz prawnych

Współpracownicy Kancelarii, poza prowadzeniem praktyki, są jednocześnie pracownikami naukowymi, posiadającymi stopnie naukowe doktorów nauk prawnych. Dzięki temu Kancelaria ma możliwość sporządzania ekspertyz prawnych na najwyższym poziomie uwzględniających zarówno bieżącą doktrynę, jak i obowiązujące regulacje prawne (krajowe i unijne). Doświadczenie teoretyczne zdobyte w pracy naukowej przekłada się na profesjonalność i rzetelność sporządzanych ekspertyz. Działalność Kancelarii wiąże się również z dokonywaniem na potrzeby Klienta oceny rozwiązań legislacyjnych i zgłaszaniem w tym zakresie stosownych postulatów.