masterbanner

Publikacje - dr hab. Łukasz Błaszczak

 1. Ł. Błaszczak, „Spółka jawna i komandytowa – wybrane zagadnienia na tle procedury cywilnej”, Radca Prawny, nr 1/2003.
 2. Ł. Błaszczak, „Zdolność rejestrowa jako przesłanka uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego na przykładzie osobowych spółek handlowych”, Rejent, nr 9/2004.
 3. Ł. Błaszczak, „Status radcy prawnego w świetle ustawy o swobodzie działalności Gospodarczej”, Radca Prawny, nr 6/2004.
 4. Ł. Błaszczak, „Współuczestnictwo procesowe na przykładzie osobowych spółek handlowych – istota, rodzaje i przypadki jego występowania”, Prawo Spółek, nr 10/2004.
 5. Ł. Błaszczak, „Radca prawny jako przedsiębiorca – refleksje na tle art. 431 KC i art. 4791 KPC”, Monitor Prawniczy, nr 13/2004
 6. Ł. Błaszczak, [w:] „Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego”, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2005. (współ. Ł. Błaszczak).
 7. Ł. Błaszczak, „W nawiązaniu do polemiki – jeszcze raz o statusie radcy prawnego”, Radca Prawny, nr 2/2005.
 8. Ł. Błaszczak, „Dwie nowe skargi”, Rzeczpospolita z dnia 31.01.2005 r., C4.
 9. Ł. Błaszczak, „Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego”, Prawo Spółek, nr 2/2005.
 10. Ł. Błaszczak, „Można skarżyć niezgodne z prawem prawomocne orzeczenie”, Gazeta Prawna, nr 26/2005.
 11. Ł. Błaszczak, „Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia”, Prawo Spółek, nr 4/2005 (współ. M. Szynal).
 12. Ł. Błaszczak, „Handlowa spółka osobowa jako strona procesu cywilnego – analiza wybranych zagadnień procesowych”, Prawo Spółek, nr 9/2005.
 13. Ł. Błaszczak, „Sprawa antymonopolowa jako przykład sprawy administracyjnej oraz sprawy gospodarczej”, Przegląd Sądowy, nr 7-8/2005 (współ. M. Szydło).
 14. Ł. Błaszczak, „Mediacyjne rozwiązywanie sporów”, Rzeczpospolita z dnia 25.08.2005, C4.
 15. Ł. Błaszczak, „Pozycja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym”, Toruń 2006, Wydawnictwo Toruńskie TNOiK (monografia).
 16. Ł. Błaszczak, „Postępowanie cywilne. Pytania i tablice. Repetytorium”, pod red. E. Marszałkowskiej – Krześ, Warszawa 2006. (współ. Ł. Błaszczak).
 17. Ł. Błaszczak, „Spółka osobowa prawa handlowego jako strona procesu cywilnego. Wybrane zagadnienia na tle procedury cywilnej”, [w:] Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006.
 18. „Alternatywne formy rozwiązywania sporów – analiza zjawiska na tle prawa polskiego”, [w] Czterdziestolecie Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zjazd katedr postępowania cywilnego w Zakopanem, Zakamycze 2006.
 19. Ł. Błaszczak, „Sąd polubowny a sąd powszechny – określenie wzajemnych relacji w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego”, [w:] Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości, Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis, Rzeszów 2006.
 20. Ł. Błaszczak, „Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego”, cz. I, Prawo Spółek nr 3/2006.
 21. Ł. Błaszczak, „Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego”, cz. II, Prawo spółek nr 4/2006.
 22. Ł. Błaszczak, „Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym – określenie wzajemnych płaszczyzn”, Prawo Europejskie w praktyce 2006, nr 9.
 23. Ł. Błaszczak, „Prawomocność i wykonalność wyroku sądu polubownego (ogólna charakterystyka)”, Prawo Europejskie w praktyce 2006, nr 11.
 24. Ł. Błaszczak, „Sądownictwo polubowne (arbitraż),” Warszawa 2007, Wydawnictwo C.H. BECK, (współ. M. Ludwik).
 25. Ł. Błaszczak, „Wokół problematyki orzeczeń”, pod red. Łukasza Błaszczak, Toruń 2007, Wydawnictwo TNOiK.
 26. Ł. Błaszczak, „Zapis na sąd polubowny a czynności notarialne (wybrane zagadnienia)”, Rejent, nr 9/2007.
 27. Ł. Błaszczak, „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2005r., I CK 298/05”, Rejent nr 1/2007r.
 28. Ł. Błaszczak, „Orzeczenia nieistniejące (sententia non existens) w sądowym postępowaniu cywilnym”, [w:] Wokół problematyki orzeczeń, pod red. Łukasza Błaszczaka, Toruń 2007.
 29. Ł. Błaszczak, [w:] „Postępowanie cywilne” (podręcznik), pod red. E. Marszałkowskiej – Krześ (współ. Ł. Błaszczak), rozdz. I, v, VII § 24-27, 29-33, XII § 55, XVI, Warszawa 2008.
 30. Ł. Błaszczak, „Charakter prawny umowy o mediację”, ADR Arbitraż i Mediacja 2008, nr 1.
 31. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, nr 1;
 32. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, nr 2;
 33. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, nr 3;
 34. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, nr 4;
 35. Ł. Błaszczak, „Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym (wybrane zagadnienia)”, [w:] Sądy polubowne i mediacja, pod red. Jana Olszewskiego, Warszawa 2008.
 36. Ł. Błaszczak, „Dopuszczalność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym ze względu na wymagania formalne i konstrukcyjne (cz. I)”, Radca Prawny 2008, nr 3.
 37. Ł. Błaszczak, „Dopuszczalność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym ze względu na wymagania formalne i konstrukcyjne (cz. II)”, Radca Prawny 2008, nr 4-5.
 38. Ł. Błaszczak, „Kontrola orzeczenia arbitrażowego ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego”, ADR Arbitraż i Mediacja 2008, nr 3.
 39. Ł. Błaszczak, „Recenzja książki: Sądy polubowne i mediacja, pod red. J. Olszewskiego, Warszawa 2008, ADR Arbitraż i Mediacja 2008, nr 3.
 40. Ł. Błaszczak, „Podmiotowość procesowa jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych struktur organizacyjnych z perspektywy art. 64 k.p.c.”, [w:] Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, red. E. Gniewek, Warszawa 2008.
 41. Ł. Błaszczak, „Uznanie i wykonalność zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle polskiego kodeksu postępowania cywilnego oraz konwencji nowojorskiej”, [w:] Problemy sądownictwa alternatywnego w Ukrainie, Lwów 2008.
 42. Ł. Błaszczak, „Komentarz do przepisów 47928 -47935 k.p.c., art. 81, 84, 115 UOKiK [w:] Komentarz do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów”, pod red. Prof. dr hab. Tadeusza Skocznego, Warszawa 2009.
 43. Ł. Błaszczak, „Wzruszalność prawomocnych orzeczeń z powodu niekonstytucyjności aktu normatywnego”, Przegląd Sądowy 2009, nr 2.
 44. Ł. Błaszczak, „Wyrok arbitrażowy nieistniejący w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności (wybrane zagadnienia), ADR Arbitraż i Mediacja 2009, nr 1.
 45. Ł. Błaszczak, „O tzw. ograniczonej samodzielności jurysdykcyjnej sądu cywilnego w procesie cywilnym, [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania cywilnego Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007 r., Warszawa 2009.
 46. Ł. Błaszczak, „Delokalizacja arbitrażu międzynarodowego – podstawowe założenia i kierunku tego zjawiska”, [w:] Materiały konferencyjne. Przyszłość sądownictwa polubownego na Ukrainie, Lwów 2009.
 47. Ł. Błaszczak, „Sprawa wspólnota jako przykład sprawy cywilnej”, [w:] Współczesne przemiany postępowania cywilnego, pod red. P. Pogonowskiego, P. Ciocha, E. Gapskiej, J. Nowińskiej, Warszawa 2009 (wyd. Wolterskluwers).
 48. Ł. Błaszczak, „Krajowy i zagraniczny wyrok sądu polubownego jako tytuł egzekucyjny (wybrane zagadnienia)”, Problemy Prawa Egzekucyjnego 2009, nr 9.
 49. Ł. Błaszczak, „Instytucja rozszerzonej prawomocności wyroku przepis a art. 7781 k.p.c.”, Problemy Prawa Egzekucyjnego 2009, nr 10.
 50. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, nr 1;
 51. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, nr 2;
 52. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, nr 3;
 53. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, nr 4;
 54. Ł. Błaszczak, „Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym”, Warszawa 2010, wydawnictwo Wolters Kluwer (monografia).
 55. Ł. Błaszczak, [w:] „Dowody w postępowaniu cywilnym”, pod red. Łukasza Błaszczaka, Krystiana Markiewicza, Ewy Rudkowskiej-Ząbczyk, Warszawa 2010 (wyd. CH BECK), rozdz. I pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; rozdz. IV pkt 6; rozdz. VI pkt 1,2.
 56. Ł. Błaszczak, „Pozycja procesowa prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu nieprocesowym w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (wybrane zagadnienia)”, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Edwarda Gniewka, Warszawa 2010.
 57. Ł. Błaszczak, „Sprawozdanie z Konferencji „Wybrane problemy arbitrażu – forum praktyków”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, nr 4 (współautor Krystian Mularczyk).
 58. Ł. Błaszczak, „Wspomnienie o Profesorze Włodzimierzu Berutowiczu”, [w:] Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (1945-2010), pod. red. L. Lehmann i M,. Maciejewskiego, Wrocław 2010.
 59. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, nr 1;
 60. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, nr 2;
 61. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, nr 3;
 62. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, nr 4;
 63. Ł. Błaszczak, Podrozdział Międzynarodowe postępowanie cywilne, [w:] „Postępowanie cywilne. Pytania i tablice. Repetytorium”, pod red. E. Marszałkowskiej – Krześ, Warszawa 2011.
 64. Ł. Błaszczak, Podrozdział Elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie międzynarodowe [w:] „Postępowanie cywilne”, pod red. E. Marszałkowskiej – Krześ (współ. Ł. Błaszczak).
 65. Ł. Błaszczak, „Recenzja książki: E. Gapska, Wady orzeczeń sądowych”, Polski Proces Cywilny 2011, nr 3.
 66. Ł. Błaszczak, „Lex mercatoria, zasady prawa oraz zasady słuszności jako podstawy orzekania przez sąd arbitrażowy”, E-Przegląd Arbitrażowy 2011, nr 1(4).
 67. Ł. Błaszczak, „Kontrola wyroku sądu polubownego sprawowana przez sąd powszechny”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, nr 1. (współautor E. Marszałkowska-Krześ).
 68. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, nr 2;
 69. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, nr 3;
 70. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, nr 4;
 71. Ł. Błaszczak, „Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosek o stwierdzenie wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia”, Polski Proces Cywilny 2012, nr 2 (współ. Joanna Kuźmicka-Sulikowska).
 72. Ł. Błaszczak, „Postępowanie o stwierdzenie wykonalności krajowego i zagranicznego wyroku sądu polubownego (wybrane zagadnienia)”, Radca Prawny 2012, nr czerwiec.
 73. Ł. Błaszczak, „Zdatność arbitrażowa z art. 1157 k.p.c. a spory o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał w spółkach kapitałowych”, Radca prawny 2012, nr lipiec-sierpień.
 74. Ł. Błaszczak, „Mediacja a inne alternatywne formy rozwiązywania sporów (wybrane zagadnienia)”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, nr 2.
 75. Ł. Błaszczak, „Tytuły egzekucyjne z art. 299 i art. 280 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z rozporządzeń Rady (WE): nr 207/2009 i nr 6/2002 w kontekście regulacji polskiego prawa procesowego cywilnego”. Część I, Polski Proces Cywilny 2012, nr 3.
 76. Ł. Błaszczak, „Tytuły egzekucyjne z art. 299 i art. 280 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z rozporządzeń Rady (WE): nr 207/2009 i nr 6/2002 w kontekście regulacji polskiego prawa procesowego cywilnego”. Część II, Polski Proces Cywilny 2012, nr 4
 77. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, nr 1;
 78. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, nr 3;
 79. Ł. Błaszczak, „Słowo wstępne - Od redakcji”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, nr 4;
 80. „Recenzja książki: Paweł Wrześniewski, Charakter prawny zapisu na sąd polubowny, Warszawa 2011”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, nr 3;
 81. Ł. Błaszczak, „Wybrane przypadki orzeczeń nieistniejących (sententia non existens) w procesie cywilnym na przykładzie orzecznictwa Sądu Najwyższego”, Radca prawny 2012/ nr październikowy;
 82. Ł. Błaszczak, „Annulment and enforcement of arbitral awards in Poland”, ASA Bulletin. Association Suisse de ľArbitrage Schweiz, Volume 30, No 3, 2012, s. 564-585.