masterbanner

W skład zespołu Kancelarii wchodzi wielu pracowników naukowych. Pozwala to na uzyskiwanie konsultacji i opinii prawnych na najwyższym poziomie nie tylko z różnych dziedzin prawa, ale również zarządzania, analizy finansowej i obsługi księgowo podatkowej.

Prof. nadzw. UWr dr hab. Łukasz Błaszczak – radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Pracownik naukowy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2005 roku. Od roku 2003 pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2006 roku uzyskał stopień doktora, zaś w roku 2011 tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych. Redaktor naczelny kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, na które składają się artykuły oraz opracowania książkowe. W latach 2007-2012 współtworzył wrocławski oddział jednej z wiodących kancelarii w Polsce. Dr hab. Łukasz Błaszczak specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym, w prawie upadłościowym i naprawczym, arbitrażu oraz w prawie zamówień publicznych. W działalności radcowskiej zajmuje się skomplikowanymi procesami sądowymi (w tym procesami korporacyjnymi), bierze udział w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, występuje jako arbiter w postępowaniach arbitrażowych. Jest autorem i współautorem licznych ekspertyz prawnych, w tym dotyczących zagadnień z prawa upadłościowego, arbitrażu, zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

dr hab. Marek Kopyściański – radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, bankowego oraz finansów publicznych. W praktyce zajmuje się zagadnieniami: prawa podatkowego (w tym reprezentacją przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi), prawa zamówień publicznych oraz prawa bankowego i finansów publicznych (w szczególności dotacjami, limitami zadłużenia, budżetowaniem zadaniowym). Jako pracownik naukowy jest także autorem wielu ekspertyz prawnych sporządzanych na zlecenie zarówno podmiotów z sektora gospodarczego, jak i instytucji publicznych.

dr hab. Katarzyna Kopyściańska – radca prawny wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka licznych opracowań naukowych z zakresu finansów publicznych oraz prawa podatkowego. Brała udział w licznych konferencjach naukowych, zarówno jako słuchacz jak i prelegent. W praktyce zajmuje się zagadnieniami podatku od nieruchomości, podatku VAT i akcyzowego oraz ordynacją podatkową, jak i również zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Opracowywała koncepcje optymalizacji podatkowej dla inwestycji krajowych, jak i zagranicznych.

Szymon Bogdański - adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, w tym z dziedziny prawa karnego gospodarczego oraz skarbowego, występując zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonych. Reprezentuje również Klientów w postępowaniach podatkowych oraz administracyjnych. Występował przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Jerzy Sawiłow – prawnik, specjalista w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. W latach 2004-2012 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego. Obecnie finalizuje rozprawę doktorską pt. „Przekształcenia roszczeń wierzycieli na skutek ogłoszenie upadłości dłużnika”. Autor licznych opracowań naukowych odnoszących się do zagadnień przede wszystkim prawa upadłościowego i naprawczego, a także prawa cywilnego. W praktyce zajmuje się przygotowywaniem kontraktów handlowych, ochroną wierzycieli w razie upadłości (niewypłacalności) dłużnika, sporządzaniem planów naprawczych, wyceną wierzytelności oraz dochodzeniem wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

dr Tomasz Kopyściański – adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw i instytucji samorządowych. Autor i współautor opracowań biznesowych obejmujących przeprowadzenie audytu finansowego, studium wykonalności inwestycji, opracowania biznesplanów, pozyskiwanie funduszy unijnych. W Kancelarii zajmuje się obszarem finansów publicznych, funduszy unijnych i przygotowywaniem koncepcji prywatyzacji jednostek publicznych oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Sylwester Paszko – aplikant radcowski wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się przede wszystkim materialnym prawem podatkowym oraz procedurą podatkową i administracyjną. Ponadto zajmuje się m.in. postępowaniami z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, a także zadaniami z zakresu bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Kamil Żekieć – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Swoją dotychczasową praktykę zawodową zdobywał pracując w kancelariach prawnych na terenie Wrocławia, gdzie zajmował się sprawami z zakresu prawa cywilnego, jak również prawa gospodarczego, w tym bieżącą oraz kompleksową obsługą prawną spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców indywidualnych. Posiada szerokie doświadczenie procesowe. Interesuje się tematyką prawa handlowego oraz problematyką tworzenia i funkcjonowania spółek kapitałowych.

Ponadto Kancelaria na bieżąco współpracuje z liczną grupą prawników (aplikantów radcowskich lub adwokackich), przedstawicielami innych profesji prawniczych (notariuszami, rzecznikami patentowymi, syndykami), jak również z tłumaczami przysięgłymi języków obcych.