Aktualności I wydarzenia

Rok 2021

Uprzejmie informujemy, że ukazał się nakładem wydawnictwa C.H. Beck "System Postępowania Cywilnego. Dowody w postępowaniu cywilnym", którego redaktorem i współautorem jest mec. prof. dr hab. Łukasz Błaszczak. Zapraszamy do lektury opracowania. Link do publikacji:
Dowody w postępowaniu cywilnym. System Postępowania Cywilnego. Tom 2, 2021, Łukasz Błaszczak - Ksiegarnia.beck.pl

Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak autorem artykułu pt. „Czy zgłoszenie zarzutu potrącenia (art. 203(1) k.p.c.) może nastąpić na podstawie pełnomocnictwa procesowego, czy konieczne jest dysponowanie pełnomocnictwem materialnym?”, Palestra, 2021, nr 10. Zapraszamy do lektury artykułu. Dostęp do publikacji pod linkiem:
Czy zgłoszenie zarzutu potrącenia (art. 203(1) Kodeksu postępowania cywilnego) może nastąpić na podstawie pełnomocnictwa procesowego, czy konieczne jest dysponowanie pełnomocnictwem materialnym? - Wydanie - 10/2021 | Palestra

Wygrana Klienta Kancelarii w sporze przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu w sprawie roszczenia o dofinansowanie świadczenia usług edukacyjnych w ramach porozumienia administracyjnego. Klienta reprezentowali mec. prof. dr hab. Łukasz Błaszczak oraz mec. Cyprian Golda.

Prawnicy Kancelarii wspierali jedną z największych gmin na Dolnym Śląsku w ramach sporządzania opinii prawnych w przedmiocie zasad ustalania wysokości dotacji na prowadzenie przedszkoli niepublicznych oraz zasad jej rozliczenia, jak i również kwalifikacji potencjalnego roszczenia w związku z rzekomo nieprawidłowym ustaleniem wysokości dotacji. Z ramienia Kancelarii opinie sporządzali prof. dr hab. Łukasz Błaszczak, dr hab. Marek Kopyściański, mec. Kamil Żekieć i mec. Michał Pyrz.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych na konferencję „I Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe. Postępowanie dowodowe i realizacja prawa do dowodu” (Uniwersytet Wrocławski 15 października 2021 r.). Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA oddział we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławia, Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu. Na konferencji prof. dr hab. Łukasz Błaszczak wygłosi referat pt. „Konstrukcja dowodów sprzecznych z prawem w procesie cywilnym. Problem ważenia wartości konstytucyjnych”. Więcej szczegółów o konferencji pod linkiem:
https://www.iustitia.pl/wroclaw/
https://oirp.wroclaw.pl/aktualnosci/1408

Skuteczna pomoc BSKK w negocjowaniu oraz zawarciu umowy na zakup taboru kolejowego o wartości 1 200 000,00 zł. W ramach prowadzonych negocjacji biznesowych Kancelaria świadczyła pomoc prawną na rzecz jednego z wiodących podmiotów zajmujących się konserwacją i naprawą taboru kolejowego w zakresie negocjowania kontraktu na sprzedaż taboru kolejowego na rzecz jednego z największych przedsiębiorstw działających w sektorze chemicznym. Dzięki wsparciu Kancelarii Klientowi udało się wynegocjować korzystane dla niego warunki finansowe transakcji oraz zminimalizować ryzyko związane z zawarciem umowy. Działania Kancelarii prowadzone były przez mec. Kamila Żekiecia.

Skuteczna pomoc BSKK w negocjowaniu oraz zawarciu umowy na zakup przez Klienta infrastruktury kolejowej o wartości 3 000 000,00 zł. Kancelaria brała czynny udział w negocjacjach biznesowych prowadzonych na rzecz Klienta zainteresowanego nabyciem infrastruktury kolejowej na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Wskutek działań Kancelarii sukcesem zakończyło się pozyskanie źródeł finansowania przedsięwzięcia biznesowego oraz zagwarantowanie korzystnych dla Klienta warunków nabycia infrastruktury kolejowej. Z ramienia Kancelarii brał udział w negocjacjach biznesowych oraz sprawował nadzór prawny nad transakcją mec. Kamil Żekieć.

BSKK prowadziła z sukcesem spór o naruszenie dóbr osobistych przeciwko jednemu z największych tygodników w Polsce (nakład ponad 100 000 egzemplarzy). Roszczenie Klienta Kancelarii związane było z zamieszczeniem na łamach tytułu prasowego artykułu prasowego zawierającego nieprawdziwe oraz godzące w jego dobre imię i renomę informacje. Na skutek złożonego powództwa dwoje redaktorów oraz informator zostali zobowiązani do złożenia pisemnych oświadczeń zawierających przeprosiny wobec naszego Klienta oraz opublikowania ich na łamach tygodnika, jak także zapłaty odpowiedniej kwoty na cel społeczny. Z ramienia Kancelarii sprawę prowadził mec. Kamil Żekieć oraz mec. Cyrpian Golda.

Wsparcie prawników BSKK w zakresie sporządzenia ekspertyzy prawnej na rzecz dużego podmiotu z branży gospodarki odpadami w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych. Opinia została sporządzona przez mec. dr hab. Marka Kopyściańskiego i mec. Cyrpiana Goldę.

Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak przeprowadził szkolenie branżowe z zakresu nadużycia prawa procesowego, powództw oczywiście bezzasadnych i zarzutu potrącenia dla adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Wygrana Klienta Kancelarii w sporze przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawie roszczenia o dofinansowanie świadczenia usług edukacyjnych w ramach porozumienia administracyjnego. Klienta reprezentowali mec. prof. dr hab. Łukasz Błaszczak oraz mec. Cyprian Golda.

List gratulacyjny dla Profesora Łukasza Błaszczaka laureata Konkursu Ambasador Mediacji organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Wsparcie prawników BSKK w zakresie sporządzenia ekspertyzy prawnej na rzecz dużego podmiotu z branży dystrybucji surowców chemicznych w przedmiocie skuteczności zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Ekspertyza sporządzona była przez mec. dr hab. Marka Kopyściańskiego oraz mec. Cyrpiana Goldę.

Wsparcie jednego z największych banków w Polsce w zakresie ekspertyz prawnych w przedmiocie strategii procesowej w sprawach dotyczących umów o kredyt waloryzowany do waluty obcej (CHF).

Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak autorem artykułu pt. „Czy zmiana przepisu art. 328 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego dotycząca obowiązku wskazania we wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem, czy uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku, czy jego części, zrodziła konieczność bezpośredniego doręczenia tego wniosku między zawodowymi pełnomocnikami na zasadzie art. 132 § 1 k.p.c.?”, Palestra, 2021, 7-8. Dostęp do publikacji pod linkiem:
https://tiny.pl/9mv91

Mec. Cyprian Golda został powołany na Koordynatora Sekcji Praktyków Prawa Podatkowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Powyższa nominacja stanowi potwierdzenie jego wiedzy i doświadczenia w zakresie rozwiązywania problemów prawa podatkowego.

Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak przeprowadził szkolenie branżowe z zakresu sądownictwa arbitrażowego dla radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Dr hab. Marek Kopyściański współautorem znakomitej publikacji pt. „Umowa o współdziałanie i porozumienie podatkowe”, Warszawa 2021, opublikowanej w wydawnictwie Wolters Kluwer. Więcej informacji pod linkiem:
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5078306&fromLocationLink=false&theme=nukat

Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak autorem artykułu pt. „Problem pism procesowych objętych obowiązkiem bezpośredniego doręczenia w toku sprawy pomiędzy wykwalifikowanymi pełnomocnikami”, Przegląd Radcowski, 2021, 30. Dostęp do publikacji pod linkiem:
https://oirp.wroclaw.pl/aktualnosci/przeglad-radcowski

Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak autorem publikacji monograficznej pt. „Powództwo oczywiście bezzasadne. Art. 191[1] KPC”, opublikowanej w wydawnictwie Wolters Kluwer. Więcej informacji pod linkiem:
https://www.profinfo.pl/sklep/powodztwo-oczywiscie-bezzasadne-art-1911-kpc,144396.html

Dr hab. Katarzyna Kopyściańska autorem publikacji pt. „Umowa o współdziałanie i porozumienie podatkowe”, Warszawa 2021, opublikowanej w wydawnictwie Wolters Kluwer. Więcej informacji pod linkiem:
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5078306&fromLocationLink=false&theme=nukat

Prawnicy BSKK zostali zaangażowani przez jednego z największych Klientów z branży chemicznej do przygotowania projektu umowy oraz do udziału w negocjacjach dotyczących umowy licencyjnej na produkcję żywic z podmiotem o zasięgu międzynarodowym.

Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Aksjologicznej „Tajemnica zawodowa i inne instrumenty ochrony zaufania do przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych w postępowaniu cywilnym” (Łódź 26 marca 2021), na której wygłosił referat pt. „Adwokat, radca prawny, notariusz jako świadek w procesie cywilnym”.

arrow_upward
close