Aktualności I wydarzenia

Rok 2023

Kancelaria z sukcesem reprezentowała Klienta indywidualnego w sporze z ubezpieczycielem, dotyczącej zapłaty na jego rzecz roszczeń w ramach polisy ubezpieczenia od następstwa nieszczęśliwych wypadków. W wyniku złożonego powództwa zasądzona została cała dochodzona przez Klienta suma odszkodowania. Sprawę z ramienia Kancelarii prowadził mec. Kamil Żekieć.

Kancelaria z powodzeniem reprezentowała Klientkę w dwóch sprawach dotyczących wynagrodzenia pośrednika w obrocie nieruchomościami za podjęte czynności, co doprowadziło finalnie do zawarcia dwóch korzystnych ugód sądowych. Sprawę prowadzili mec. Kamil Żekieć oraz mec. Marek Kopyściański.

Sukces Kancelarii w sprawie o zapłatę kwoty 80 000,00 zł tytułem dzierżawy wagonów towarowych. Kancelaria doprowadziła do skutecznego udzielenia zabezpieczenia na rzecz Klienta a następnie do zasądzenia całej dochodzonej pozwem kwoty oraz skutecznej egzekucji całości roszczenia. Sprawę z ramienia Kancelarii prowadził mec. Kamil Żekieć.

prof. dr hab. Łukasz Błaszczak autorem publikacji pt. Wierzytelność stwierdzona wyrokiem sądu polubownego lub ugodą zawartą przed tym sądem jako podstawa zarzutu potrącenia w świetle znowelizowanego art. 2031 § 1 pkt 1 k.p.c. zamieszczonej na łamach Palestry nr 8/2023.
https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/8-2023

Sukces w sprawie frankowej, w której Sąd I Instancji niesłusznie uznał Klientkę za przedsiębiorcę w relacjach z bankiem. Kancelaria, po przyłączeniu się do sprawy na etapie międzyinstancyjnym, z sukcesem wywiodła apelację od wyroku Sądu I Instancji, co skutkowało przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I Instancji wraz z ustaleniem, że pomimo prowadzenia działalności gospodarczej powódka w relacjach z bankiem nie może być uznana za przedsiębiorcę, co pozwala na uznanie części klauzul umownych za abuzywne. Sprawę z ramienia Kancelarii prowadzili mec. Kamil Żekieć oraz mec. Marek Kopyściański.

prof. dr hab. Łukasz Błaszczak uczestniczył w debacie na temat regulacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wspólnie z adwokatem dr Michałem Bieniakiem -redaktorem naczelnym Palestry, adwokatem Andrzejem Tomaszkiem, SSA Jackiem Gołaczyńskim oraz SSA dr Zbigniewem Woźniakiem. Podczas debaty wskazane zostały podstawowe mankamenty ostatniej nowelizacji oraz propozycja zmian w zakresie wybranych instytucji prawa procesowego cywilnego. Debata została opublikowana w Palestrze nr 5/2023.
https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/5-2023/artykul/debata-palestry-o-procedurze-cywilnej

Uprzejmie informujemy, że aplikant Rafał Kowalski uzyskał wpis na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu, zdając z sukcesem egzamin zawodowy. Również aplikantka radcowska Karolina Zarzycka uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP we Wrocławiu.

prof. dr hab. Łukasz Błaszczak autorem artykułu opublikowanego w Polskim Procesie Cywilnym nr 2/2023 pt. Problem dopuszczalności pozaustawowych (pozakodeksowych) umów procesowych dotyczących przedmiotu procesu (na przykładzie umowy o cofnięcie pozwu, zrzeczenie się roszczenia lub uznanie powództwa).
https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/polski-proces-cywilny-2-2023

arrow_upward
close