Doradztwo prawne Arbitraż

Sądownictwo arbitrażowe to jeden z filarów BSKK za sprawą mec. prof. dr hab. Łukasza Błaszczaka, który jest autorem wielu ekspertyz i kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu sądownictwa polubownego. Jest także redaktorem naczelnym prestiżowego i branżowego kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”. Mec. Łukasz Błaszczak występował jako arbiter w wielu postępowaniach arbitrażowych oraz reprezentował Klientów w postępowaniach mediacyjnych.

BSKK rekomenduje swoim Klientom poddawanie sporów pod rozstrzygnięcia wyspecjalizowanych sądów arbitrażowych wychodząc z założenia, że arbitrzy zdecydowanie szybciej i sprawniej rozstrzygną sprawę bez zbędnej zwłoki i przewlekłości.

Kancelaria świadczy pomoc na etapie przedprocesowym przy opracowywaniu i opiniowaniu klauzul arbitrażowych w kontraktach handlowych, umów o mediacje, czy określaniu strategii procesowej na etapie postępowania arbitrażowego.

Kancelaria angażowana jest do przygotowywania regulaminów arbitrażowych stałych sądów polubownych i do rozwiązywania bieżących problemów związanych z rozstrzyganiem sporów w drodze sądownictwa arbitrażowego.

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w złożonych i skomplikowanych postępowaniach arbitrażowych. BSKK angażuje się także na etapie negocjacyjnym, gdzie dochodzi do powstania sytuacji konfliktowych i podejmuje próby wypracowania jak najlepszych rozwiązań optymalnych dla Klienta, ale jednocześnie najmniej inwazyjnych. Zawsze proponuje Klientom rozwiązywanie sporów przy użyciu alternatywnych form rozstrzygania spraw (ADR). Niektórzy z prawników Kancelarii aktywnie uczestniczą w wydarzeniach mających na celu promocję sądownictwa arbitrażowego i innych form ADR.

Kancelaria pomaga także na etapie sporządzania wniosków o uznanie lub wykonanie wyroku arbitrażowego, jak i również na etapie samego postępowania sądowego prowadzonego w przedmiocie uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego. Dotyczy to zarówno krajowych wyroków arbitrażowych, jak i zagranicznych.

Pomoc ze strony BSKK obejmuje przygotowywanie skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego i reprezentację w postępowaniu przed sądem powszechnym. Mamy bogate doświadczenie w ocenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań arbitrażowych i wydanych wyroków z punktu widzenia podstaw skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego.

arrow_upward
close