Zespół Dr hab. Marek Kopyściański

Dr hab. Marek Kopyściański

Kontakt

tel.: +48 781 731 881
tel.: +48 717 245 540
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


język: angielski, francuski

Dr hab. Marek Kopyściański

Partner zarządzający BSKK, radca prawny. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prelegent na licznych szkoleniach branżowych z zakresu prawa podatkowego dla radców prawnych i adwokatów.

Edukacja

 • w 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. „Bankowe dyskonto i redyskonto weksli” (opublikowanej w wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • w 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Granice ingerencji prawnej funkcjonowania alternatywnych systemów obrotu instrumentami finansowymi (MTF)” (opublikowanej w wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego)

Autor ponad 50 publikacji naukowych, na które składają się artykuły, monografie i podręczniki z zakresu prawa podatkowego, prawa bankowego, finansów publicznych oraz samorządowego. 

Autor monografii:

 1. „Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez banki”, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Wrocław 2013
 2. „Granice ingerencji prawnej w funkcjonowanie alternatywnych systemów obrotu instrumentami finansowymi (MTF)”, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Wrocław 2013

Współautor opracowań zbiorowych i innych licznych prac z zakresu prawa podatkowego, bankowego i samorządowego:

 1. „Umowa o współdziałanie i porozumienie podatkowe”, Warszawa 2021
 2. „Konstytucyjne prawo do sądu jako zasadniczy środek ochrony praw podatnika, [w:] Finanse publiczne a konstytucja”, red. Monika Bogucka-Felczak, Warszawa 2020
 3. „Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług a dochowanie należytej staranności przez podatnika przy weryfikowaniu kontrahentów”, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120/1 
 4. „Zasada prawdy materialnej i zasada oficjalności a obowiązek dowodzenia w postępowaniu podatkowym, [w:] Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego”, red. Paweł Borszowski, Warszawa 2020
 5. „Sprzeczność z prawem dowodu w postępowaniu podatkowym, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego: problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania”, red. Andrzej Gorgol, Warszawa 2020
 6. „Due diligence in verifying counterparties in order to deduct VAT, [w:] European Financial law in times of crisis of the European Union”, red. Gábor Hulkó, Vybíral Roman, Budapest: Dialóg Campus, 2019
 7. „Rynek pieniężny i kapitałowy jako konwencjonalne segmenty rynku finansowego, [w:] Księga jubileuszowa ku czci profesor Krystyny Sawickiej. Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowoprawne”, red. Wiesława Miemiec, Wrocław 2017
 8. „Alternative trading systems in European capital market as an unregulated market for financial instruments trading, [w:] Between crisis and innovation : European Policies through national and transnational perspectives”, red. K Łobos, P Schiffauer, Warszawa 2016
 9. „Postulowany zakres nadzoru państwowego nad alternatywnymi systemami obrotu instrumentami finansowymi, [w:] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym. Ocena dokonań i wnioski na przyszłość”, red. Zbigniew Ofiarski, Szczecin 2014
 10. „Zlecanie zadań przez samorządową instytucję kultury w świetle obowiązywania Przepisu art. 4 pkt. 8b ustawy Prawo zamówień publicznych, [w:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy praktyczne”, Warszawa 2016
 11. „Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku, [w:] Prawo bankowe”, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski”. Wydawnictwo, 2009
 12. „Tworzenie i organizacja banków, [w:]  Prawo bankowe”, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Wydawnictwo, 2009
 13. „Wykładnia prowspólnotowa w orzecznictwie ETS, [w:] Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym: Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego”, Warszawa, 10-11 czerwca 2010 r
 14. „Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenie banku jako formy osobistego zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego” Gdańskie Studia Prawnicze, 2007, 16 
 15. „Prefinansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, [w:]  Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej”, Warszawa, 2006
 16. „Wybrane formy osobistego zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego”, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 2006, 2
 17. „Zdolność jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach obowiązujących limitów zadłużenia, [w:] Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego”, Wrocław 2006
 18. „Znaczące transakcje wewnątrzgrupowe w konglomeracie finansowym na tle regulacji polskich i unijnych. Significant Intragroup Transaction in a Financial Group in the Context of the Polish and the EU Regulations”, Bank i Kredyt, 2006, 8
 19. „Instrumenty finansowoprawne o charakterze zwrotnym umożliwiające jednostkom Samorządu Terytorialnego realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej, [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na 2005 rok”, Warszawa, 2005
 20. „Prawo bankowe w zarysie”, Wrocław 2003
 21. „Wykorzystanie weksla w obrocie bankowym, [w:] Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza: Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska”, Wrocław 2001

Działalność zawodowa

W 1996 roku ukończył aplikację sędziowską zdając egzamin sędziowski. Wykonuje zawód radcy prawnego. Od lat dziewięćdziesiątych współpracował z jedną z czołowych kancelarii prawniczych, sporządzając opinie prawne z prawa podatkowego i prawa bankowego. Prowadził szkolenia dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego z zakresu prawa celnego, podatkowego i finansów publicznych. W 2015 r. wraz z radcą prawnym prof. dr hab. Łukaszem Błaszczakiem założył spółkę partnerską, w której obecnie pełni funkcję partnera. 

Specjalizuje się w prawie podatkowym, planowaniu podatkowym, karno-podatkowym, prawie finansów publicznych oraz prawie bankowym. W dotychczasowej działalności zajmował się skomplikowanymi procesami sądowymi oraz sądowoadministracyjnymi. Z powodzeniem reprezentował Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi. Autor i współautor licznych ekspertyz prawnych dotyczących zagadnień z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego oraz prawa celnego. 

arrow_upward
close